MESLEKİ İNGİLİZCE KELİMELER

 

 

To adjust : Ayarlamak
To instruct : Talimat vermek                                             
To doff : Çıkarmak
Side : Kenar, taraf
Via : Yoluyla, sayesinde
Cylinder : Silindir
Belt : Kayış
Flat : Düz
Timing belt : Zamanlama kayışı
To drive : Sürmek, tahrik etmek
Roll : Silindir
To clean : Temizlemek
Consist of : İçermek, meydana gelmek
Speed : Hız (m/dak)
RPM : Rewolation per miniut
(dakikadaki dönme sayısı)
GPT : Gram per tex (tek başına ağırlık)
Blaw : Alt, aşağısı
Value : Değer
Switched off : Kapatmak (şarteli)
To rotate : Döndürmek, çevirmek
Stand still : Durağan, durgun
Only : Yalnız, sadece
Parts : Parçalar
Sample : Örnek
Fibre : Elyaf
Lenght : Uzunluk
Strenght : Mukavemet
Elangation : Elastikiyet
To store : Depo etmek, doldurmak
Waste : Telef
Deliver : Üretim, sevk etmek
Deliver speed : Üretim hızı
To remove : Çıkarmak
Gears : Dişli
Bearing : Yatak
To lubricate : Yağlamak
Stream : Akmak
Constant(ly) : Sabit, (sabit şekilde)
To monitored : Kontrol etmek, gözlemlemek
Plessure : Basınç
Gauce : Ayar
To produce : Üretmek
To extract : Çıkarmak, def etmek, ayırmak
Percent : Yüzde (%)
Dust : Toz
To feed : Beslemek
Necessary : Gerekli
To ensure : Garanti etmek
Perfect : En iyi
To run : Çalışmak
Condition : Şart, koşul
Auto levelling : Regüle sistemi
To reduction : İndirmek, azaltmak
Terms : Terim
Variation : Varyasyon, değişim
Stages : Bölüm, basamak
Permit : Müsaade etmek, izin vermek
Squarrel : Sincap
İnduction : İndüklemek, yüklemek
Veriable : Değiştirme
To maintain : Bakım yapmak
Mainterance : Bakım gerektirmeyen
Efficiency : Verim
Adequate : Uygun
Appropriate : Uygun
Blowroom : Harman-Hallaç dairesi
Mix : Karıştırmak
İnflevence : Etki
Row : Ham
Properti : Özellik
Let us first see : Haydi bi görelim
Various : Çeşitli
To relate : İrtibat, ilişki
Betwen : Arasında
To increase : Artış, fazlalaşmak
To approximately : Yaklaştırmak
Result : Sonuç
Result in : Sebeb olmak
İnfluance : Etki
Fine : İncelik
Fibre fineness : Elyaf inceliği, mikroner
Coarse yarn : Kaba iplik, kalın iplik
Average : Ortalama
Also : ....-de, ...-da
Cross-section : Kesit
Reduction : Düşme, azalma
Atributed : Atfetmek, söylemek
İmmaturity : Olgunlaşmamak
Matur : Olgunlaşmak
To lead : Liderlik etmek
Hig her : Daha fazla
Vice versa : Tam tersine
To twist : Büküm, kıvırma
To achive : Başarmak
Certain : Belli
Volume : Hacim
To desined : İstemek, talep etmek(aşırı)
Langerly : Büyük oranda, büyük
To depend on : Bağımlı olmak
To investigated : Araştırmak
Fo find : Bulmak
Especially : Özellikle, ağırlıklı olarak
Range : Aralık
Content : İçerik
On the other hand : Diğer bir deyişle
Reduces : Azalmak
Thick : Kalın
Thick places : Kalın yerler
Particularly : Özellikle
İmproperly : Uygun olmayan şekilde
Draft : Çekim
Drafted : Çekme operasyonu
Draw : Çekmek
Draw frames : Cer makinesi
Disturbin : Rahatsızlık verme
Store washed : Taşla yıkama
Trash content : Çepel (döküntü) miktarı
Fragment : Pamuk yaprağının kırılmış hali
Mass : Kütle
Trough : Boyunca
Happen : Meydana gelmek
To spinn : Eğirme, (spun)
Corespun : Likralı iplik
Coupled : Çift
Steadily : Düzgün, kararlı
Depost : Depo etmek
Groove : Yarık
As : Gibi
İncrease : Artırır
Such : Böyle, böylece, bunun gibi
Polluted : Kirletmek
Unuven : Düzgün olmayan
Turn : Sırasıyla
Cause : Sebeb olmak
Break : Kopuş, Koparmak
Mean : Anl..... gelmek, Demek istemek
More : Fazla
Piece : Düğüm
Spliece : Bobindeki bağlama
Kroft : Düğüm, iki ucu bağlama
Sliver : Şerit
More Than : Daha fazla
Row : Ham
Result Of : Sonuç
Hervest : Toplamak, hasat yapmak
Pick : Toplamak, almak
Secressfully : Başarılı
Encountered : Ele alma, işleme
Appropriate : Uygun bir şekilde
Prepare : Hazırlamak
Add : Eklemek, İlave etmek
Additional : Eklenmiş
İmprove : İyileştirmek
Achive : Başarmak
Extruct : Çıkarmak, atmak
Efficient : Etki
Depend : Bağlı olmak
Cotton Origin : Pamuğun bölgesi
Contain : İçermek, İhtiva etmek
More : Çok, daha fazla
Less : Az
Partially : Kısım
Set : Kurmak, ayarlamak
Set Free : Uzaklaştırmak, çıkarmak
Fibre To Fibre : Elyaftan elyafa
Friction : Sürtünme
Remove : Atmak
Settle : Yerleşmek
Worsen : Kötüleşmek
Worse : Daha Kötü
Let Us Now Consider : Hadi bi bakalım
Consider : Göz Atmak, Göz önünde bulundurmak
İndividual : Ferdi, tek, bireysel
Stages : Aşama
Possibilities : Mümkün, İmkan
Schematik : Şematik
Composition : Uygun, birleşme
Line : Hat
Give : Verilmiş
Distinct : Ayrı, farklı
Feature : Özellik
Moduler : Birleşik, beraber sistem
Concept : Kavram
Permiting : İzin Vermek
Various : Çeşitli
Requirement : Gereksinim duymak,
Gin : Çırçırlama
Sequence : Sıra
Bale : Balya
Precleaning : Ön temizlik
Blend : Karıştırma, (iki farklı)
Mixer : Karışım (aynı)
Blend Yarn : Karışım ip,
Post : Bir sonraki
Post Cleaning : Daha ince temizlik
Gently : Nazikçe, ince
Extremely : Uç nokta
Tufts : Tutam
Step Cleanir : Eğik açıcı
Favaurs : Favori
Efficient : Etkili
Reduces : Azaltmak
Damoge : Zarar Vermek
Precondition : Ön Koşul, Ön Şart
Coarse : Kaba
As Soun As Passible : Mümkün Olduğu Kadar
İn Order To : İçin
Avoid : Sakınma, kaçınma
Crush : Ezmek, çiğnemek
Stage : Bölüm, aşama
Follow : Sonra
Seperate : Ayırma
Solely : Yalnız, Tek Başına, Sadece
Sequence : Sıralama, Sıra
Accelerate : İvme, Hızlandırma
Reterdate : Yavaşlatma, Erteleme
Act : Hareket Etme
During : Esnasında, Sırasında
Through : İçinden, ..E Doğru, İçine Doğru
Flow : Akmak
Tuft : Tutam, Küme
Pass : Geçmek
Alter : Alternatif, Değiştirme
Unalterable : Değiştirilemez
Must : Şart, Koşul
Fluctuations : Dalgalanma
Supsequent : Bir Sonra, Daha Sonra, Sonradan
Complain : Şikayet Etmek
Fabric : Kumaş
Greatly : Büyük
Postclean : Sonraki temizleme
Manage : yönetmek, idare etmek
Mill Manager : İşletme Müdürü
Feed : Beslemek
Nip : Tutmak, sıkıştırmak
Point : Nokta
Reduces : Azaltmak
Further : daha da, daha fazlaEnsure : Garanti etmek
Condensor : Yoğuşturucu
Perfore : Delikli saç
Already : Hali hazırda
Blame : ayıplamak, istememek
Correct : doğru
Set : ayarlamak
Exchange : Takas
Significantly : önemli, Kayda değer 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !